Общи условия

Тези общи условия са неизмена част от договора за наемане на автомобил.
Наемателят, чиито паспортни данни са посочени в договора, с който е наел описания автомобил е длъжен да приеме и спазва следните условия. 
I. Използване на автомобила

1. Автомобила може да бъде управляван само от правоспособни шофьори. 
2. Автомобила може да бъде управляван от правоспособни шофьори, но само ако са посочени предварително от наемателя и са включени в договора като допълнителни шофьори с валидно свидетелство за правоуоравление. 
3. Автомобилат НЕ може да бъде използван за:
– Теглене на друго превозно средство.
– Теглене на платформа.
– Състезания.
– От употребили алкохол, наркотици или упоменати ЗДП лекарствени средства.
– За превоз на повече от посочените в талона на колата пътници и товари.

II. Задължения на наемателя:

1. При възникване на ПТП или агресия към наетия автомобил от трети лица, наемателят е длъжен да предостави документ от КАТ или други компитентни органи.
– При предоставяне на съответния документ от КАТ или МВР наемателят не носи финансова отговорност.
– При НЕ предоставяне на документ от КАТ или МВР наемателя заплаща щетите по наетия автомобил на 100%.
2. Застраховките на автомобила са НЕВАЛИДНИ и се задължава наемателя да заплати щетите по наетия автомобил на 100% в случаите на:
– наличие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества упоменати в ЗДП.
– управление на автомобила от шофьор, който не е упоменат в договора за наем 
3. Наемателят е длъжен да подържа и съхранява описания автомобил в състояние, в което го е взел под наем.
4. Наемателят е длъжен да върне наетия автомобил в уречения ден и час записани в договора за наем.
5. При удължаване срока на договора за наем наемателят е длъжен да уведони наемодателя най-малко шест часа преди изтичане на същия и да преподпише с наемодателя нов договор не по-късно от времето на изтичане на стария договор.
6. 24 /двадесет и четири/ часа след датата на изтичане на договора за наем, същият се счита за невалиден и автомобила за противозаконно отнет, с което се дава право на наемодателя да обяви автомобила и наемателя за издирване от МВР, застрахователни компании и други компитентни органи. 

III. Задължения на наемодателя:

1. Да предаде на наемателя автомобила във вид и състояние ,което отговаря на ползването му.
2. Да уведоми наемателя за скрити недостатъци на автомобила. 
3. Да осигури възможност за връщане на автомобила на посочения в договора място, ден и час.
4. Да опише евентуални щети и липси нанесени от наемателя на автомобила.
5. Да отрази в договора на наемателя връщането на автомобила, с което договора се счита за прекратен.

IV. Плащания:

1. Наемателя се задължава да плати на наемодателя сумата изчеслена по посочената в договора тарифа за дните на наемането на автомобила.
2. Всеки започнат ден закъснение се таксува при следните условия:
– до един час – не се заплаща
– от 1 до 6 часа – 50% от дневната тарифа
– над 6 часа – 100% от дневната тарифа

Автомобила се предоставя на наемателя за ползване само в границите на Република България!!!