+359 887 46 36 70 След 20:00 ч.: +359 988 34 21 15

Общи условия

Тези общи условия са неизменна част от договора за наемане на автомобил. Наемателят, чиито паспортни данни са посочени в договора, с който е наел описания автомобил е длъжен да приеме и спазва следните условия.

І. Използване на автомобила

 1. Автомобилът може да бъде управляван само от правоспособни шофьори.
 2. Автомобилът може да бъде управляван от правоспособни шофьори, но само ако са посочени предварително от наемателя и са включени в договора като допълнителни шофьори с валидно свидетелство за управление на МПС.
 3. Автомобилът НЕ може да бъде използван за:
  – теглене на друго превозно средство;
  – теглене на платформа;
  – състезания;
  – от употребили алкохол, наркотици или упоменати в ЗДП лекарствени средства;
  – за превоз на повече от посочените в талона на колата пътници и товари;
  – за превоз на нелегално пребиваващи на територията на страната.
 4. Наемателят няма право да напуска границите на страната, ако не е уведомил наемодателя и не е получил разрешение и съответния документ (пълномощно).

ІІ. Задължения на наемателя

 1. При възникване на ПТП или агресия към наетия автомобил от трети лица, наемателят е длъжен да предостави документ от КАТ или други компетентни органи.
 2. При предоставяне на съответния документ от КАТ или МВР наемателят не носи финансова отговорност.
 3. При НЕпредоставяне на документ от КАТ или МВР наемателят заплаща щетите по наетия автомобил на 100%.
 4. Частична липса, загуба на част или аксесоари са изцяло за сметка на клиента, както и щети по интериора на автомобила (тапицерия, седалки, табло, таван и др.) и се заплащат по пазарните цени на 100%.
 5. Застраховките на автомобила са НЕВАЛИДНИ и се задължава наемателя да заплати щетите по наетия автомобил на 100% в случаите на:
  – наличие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества упоменати в ЗДП;
  – управление на автомобила от шофьор, който не е упоменат в договора за наем.
 6. Наемателят е длъжен да поддържа и съхранява описания автомобил в състояние, в което го е взел под наем.
 7. Наемателят е длъжен да върне наетия автомобил в уречения ден и час записани в договора за наем.
 8. При удължаване на срока на договора за наем наемателят е длъжен да уведоми наемодателя най-малко 12 часа преди изтичане на същия и да преподпише с наемодателя нов договор не по-късно от времето на изтичане на стария договор.
 9. 24 (двадесет и четири) часа след датата на изтичане на договора за наем, същият се счита за невалиден и автомобилът за противозаконно отнет, с което се дава право на наемодателя да обяви автомобила и наемателя  за издирване от МВР, застрахователни компании и други компетентни органи.

ІІІ. Плащания

 1. Наемателят се задължава да плати на наемодателя сумата, изчислена по посочената в договора тарифа за дните на наемането на автомобила.
 2. Всеки започнат ден закъснение се таксува при следните условия:
  – до един час не се заплаща;
  – от 1 до 3 часа – 50% от дневната тарифа;
  – над 3 часа – 100% от дневната тарифа.
 3. Наемателят е длъжен да предплати депозит в размер на 20 лв. за автомивка на автомобила. При освобождаване на наетия автомобил депозитът от 20 лв. се възстановява на наемателя от страна на наемодателя ако автомобилът е върнат измит и почистен както и бил нает от наемателя.
 4. Ако наемателят върне автомобила в състояние различно от наетото, депозитът от 20 лв. се задържа в полза на наемателя.
 5. Депозит. Ако бъде заплатен такъв, то той представлява гаранция и не може а бъде използван за плащане при удължаване срока за наем. Същият се връща след прекратяване на договора и при условие, че наемателят е изпълнил задължението си по настоящия договор.
 6. При загуба на документи или ключове на автомобила, те се заплащат на 100% от наемателя.
 7. При настъпване на повреда от автомобила, причинена от наемателя, то той е длъжен да заплати или поправи повредата за собствена сметка.

ІV. Задължения на наемодателя

 1. Наемодателят е длъжен да предостави на наемателя автомобила измит и почистен.
 2. Задължение на наемодателя е да предостави на наемателя автомобила с платена:
  – гражданска отговорност;
  – винетен стикер;
  – технически преглед.
 3. Автомобилите разполагат със сключено Автокаско което покрива щети настъпили при ПТП, ако има издаден документ (протокол) от КАТ или МВР. Автокаското не покрива щети на гуми, джанти, спукан картер, или щети причинени от наемателя без участие на друго МПС.
 4. Автомобилът разполага с Карта за безплатно съдействие на пътя при повреда или техническа неизправност по автомобила валидна 24 часа в денонощието.